Nasz program:

Tydzień XXV. W kinie i w teatrze

 • nabywanie wiedzy na temat kina i teatru, kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do właściwego zachowania się w instytucjach kultury
 • wzbogacanie zasobów słownictwa o nazwy lalek teatralnych i niektórych zawodów związanych z filmem i teatrem, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i tworzenia wypowiedzi, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni, stwarzanie okazji do pokonywania nieśmiałości i nabywania pewności siebie
 • poznanie zasad obowiązujących podczas zajmowania miejsc na widowni, nabywanie umiejętności odczytywania informacji zapisanej w formie obrazkowej, rozwijanie logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami, utrwalanie znajomości zasad zachowania podczas dokonywania zakupów
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego, rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, samodzielnej zabawy, umożliwianie odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć, wzmacnianie poczucia pewności siebie
 • poznanie cech typowych dla pierwszych filmów, uświadamianie zjawiska powstawania cienia, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywności poznawczej, wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania prac technicznych

Tydzień XXVI. Przebudzenie po zimie

 • zapoznanie z określeniem ubierać się na cebulkę, poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody, rozwijanie sprawności ruchowej, poznawanie atrybutów wiosennej pogody, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie przysłowia W marcu jak w garncu, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, kształtowanie świadomości obecności różnych zjawisk atmosferycznych, nabywanie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, uwrażliwianie na siłę i nieprzewidywalność przyrody
 • poznawanie sposobu prowadzenia obserwacji przyrodniczych (w postaci kalendarza pogody), doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów, nabywanie umiejętności określania obserwowanych zjawisk atmosferycznych, rozwijanie umiejętności odczytywania i zapisywania informacji w formie prostych obrazków, utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i pór roku oraz kolejności ich występowania, wdrażanie do systematyczności
 • poznanie gatunków i odgłosów ptaków przylatujących wiosną, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni, utrwalenie znajomości określeń położenia przedmiotu względem innego przedmiotu, kształtowanie poczucia formy i „pulsu” muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie się z kolorami tęczy, doskonalenie umiejętności przeliczania, nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, rozwijanie sprawności manualnej, uwrażliwienie na umożliwienie innym działania

Tydzień XXVII. W wiosennym ogrodzie

 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań, doskonalenie umiejętności słuchania tekstu literackiego, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu, wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu, nabywanie wiedzy o sposobie siania i sadzenia kwiatów, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania oraz słuchania utworów literackich, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie postawy odpowiedzialności za wzrost posadzonej rośliny
 • utrwalenie wiedzy o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy wiosennych kwiatów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów zbiorów, kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, stwarzanie okazji do dostrzegania i kontunuowania regularności w układzie, usprawnianie aparatu mowy, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie wiedzy na temat wiosennych prac w ogrodzie, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności naśladowania wskazanych czynności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, doskonalenie umiejętności współpracy w czasie zabawy i pracy grupowej
 • zapoznanie z techniką siania nasion, utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozpoznawanie ziaren za pomocą dotyku, kształtowanie postawy odpowiedzialności za założoną hodowlę rośliny

Tydzień XXVIII. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza (rolnika), utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane, doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej, kształtowanie nawyku systematycznej pracy
 • poznanie i utrwalenie nazw młodych zwierząt hodowlanych oraz dorosłych zwierząt żeńskich, kształtowanie słuchu fonematycznego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt
 • poznanie nazw członków ptasich rodzin, kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania zadań w ustalonej kolejności
 • poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji, nauka kroków tańca ludowego, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania do muzyki, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, zachęcanie do kultywowania tradycji wielkanocnych