Nasz program:

Tydzień XXXIII. Majowe święta

 • poznanie nazw i wyglądu symboli narodowych, zapoznanie z mapą Polski, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzenie postawy patriotycznej
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • poznanie wybranych miast i stolicy Polski, doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi i tańcami ludowymi, nauka tańców ludowych (krakowiak i „Miotlarz”), rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi UE oraz hymnu Polski i hymnu UE, rozwijanie zmysłu dotyku, doskonalenie współpracy w grupie, wdrażanie do przełamywania nieśmiałości

Tydzień XXXIV. Od pomysłu aż po dach

 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i budowniczych, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na dany temat, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, nabywanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie kreatywności, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z wysłuchanej historii, uwrażliwianie na muzykę klasyczną, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, stymulacja zmysłów, budowanie poczucia wspólnoty

Tydzień XXXV. Święto Rodziny

 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, kształtowanie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania, wyzwalanie ekspresji emocjonalnej, uświadomienie wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • poznanie piosenki tematycznej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, dostarczanie wrażeń sensorycznych, doskonalenie motoryki małej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Tydzień XXXVI. Jak powstaje…?

 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie zdolności plastycznych, stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej, nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi i ich pracy, utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie znajomości poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku, kształtowanie aktywnej postawy badawczej, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości