§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej („Regulamin”) określa, na jakich warunkach Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej : gppn.pl („Strona”).
Właścicielem i administratorem Strony jest Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Ogrodowa 14, 33-335 Nawojowa.
Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).
Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu.
Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.
Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej

§ 2
PLIKI COOKIES

Strona zapisuje w urządzeniach Użytkowników dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są̨ zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych („Pliki cookies”).
Użytkownik po wejściu na Stronę może wyrazić zgodę na używanie Plików cookies lub nie wyrazić takiej zgody poprzez wybór w oknie swojej przeglądarki internetowej odpowiedniej opcji.
Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
Na Stronie wykorzystywane są Pliki cookies Google Analytics oraz Google AdWords.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) analizowania ruchu na Stronie; b) optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony; c) mierzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych; d) dostosowania reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje Plików cookies: a) cookie sesyjne, które są przechowywane do momentu opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej; b) cookie stałe, które są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia z przeglądarki internetowej.
Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam, wchodząc na stronę aboutads.info.
Uzyskane dzięki zastosowaniu Plików cookie informacje na temat korzystania z tej witryny, będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.
Podstawa prawna korzystania z usługi: art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w uzasadnionym interesie skierowania do odwiedzających stronę internetową reklam poprzez umieszczanie spersonalizowanych, opartych na odsetkach reklam dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci Google Display Network.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony. Co do zasady, Pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie.
Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej, z siedzibą: ul. Ogrodowa 14, 33-335 Nawojowa adres e-mail : przedszkole@gppn.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony interes administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony.
Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
Dane osobowe Użytkowników będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w żadnym wypadku administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania ze strony przez użytkownika, chyba że mające zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności administrator nie ponosi odpowiedzialność za:
Decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie danych zawartych na stronie lub w niniejszym regulaminie;
Inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie strony przez użytkownika;
Nieprawidłowe funkcjonowanie strony;
Problemy z tymczasową dysfunkcją strony;
Działania lub zaniechania osób trzecich, za które administrator nie odpowiada;
Zdarzenia siły wyższej;
Zdarzenia zawinione przez użytkownika,
Za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze strony przez użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze strony. W przypadku zmian regulacji prawnych administrator zobowiązany jest do skorygowania reguł korzystania ze strony,
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień regulaminu oraz skutków takiego naruszenia.

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej są własnością Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej.
Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.